Jak je na tom investiční prostředí Moravskoslezského kraje?

10. května 2019

Jako organizace pečující o investiční prostředí Moravskoslezského kraje jsme zmapovali situaci v oblasti investic do dokumentu s názvem Analýza investičního prostředí Moravskoslezského kraje (AIP MSK). Tato studie identifikuje a popisuje silné a slabé stránky investičního prostředí v Moravskoslezském kraji (MSK) a zároveň obsahuje doporučení, která by měla vést k jeho optimalizaci. V rámci analýzy byl Moravskoslezský kraj porovnáván nejen s celorepublikovými hodnotami, hodnotami jednotlivých krajů, ale také s hodnotami příhraničních regionů.

Prostřednictvím dotazníkového průzkumu mezi firmami v regionu jsme zjišťovali, jak moc je Moravskoslezský kraj pro investory atraktivní a jaký je celkový stav investičního prostředí.

Hlavní zjištění AIP MSK:

 • V porovnání s ostatními kraji ČR od roku 2012 do roku 2016 dochází ke stagnaci investičního prostředí MSK;
 • MSK je v médiích věnována menší pozornost vzhledem k počtu obyvatel a zprávy mají spíše negativní konotace týkající se situace na trhu práce, kvality ovzduší, hornictví, kriminality, poklesu populace apod.;
 • Počet absolventů středních i vysokých škol klesá;
 • V indexu kvality veřejné správy MSK zaostává za průměrem EU zejména v oblasti vnímání korupce;
 • V indexu atraktivity investičního prostředí MSK zaujímá mezi ostatními regiony ČR průměrně 10. pozici;
 • Kromě investic do inovačního ekosystému kraje je potřeba investovat do dalších oblastí nezbytných k rozvoji regionu (kvalita institucí, infrastruktury, životní prostředí apod.);
 • Komparativní výhodou MSK oproti jiným, zejména polským, regionům by mohla být technologická připravenost regionu (dle indexu RCI);
 • Existují vnitrostátní rozdíly ve lhůtách pro zahájení podnikání, vyřizování stavebních povolení, vymáhání smluvních závazků, apod. Existuje zde tedy potenciál ke zlepšení;
 • Na atraktivitu investičního prostředí má vliv nabídka kvalifikovaných pracovníků – růst mezd není pro firmy takový problém jako nedostupnost adekvátní pracovní síly;
 • Nejdůležitějším lokalizačním faktorem je geografická blízkost odbytových trhů;
 • Geografická vzdálenost konkurence není pro investory příliš důležitá;
 • Firmy při své expanzi často zvažují dva faktory: nabídku pracovních sil a existenci středních škol s odpovídajícími obory;
 • V rámci dalšího rozvoje jsou pro firmy důležité především personální služby;
 • S orgány veřejné správy firmy moc nejednají, pokud ano, hodnotí jednání kladně;
 • Nejčastější překážkou investic je legislativní a byrokratická zátěž;
 • V mnoha faktorech ovlivňujících investiční atraktivitu vítězí nad MSK sousední polské regiony;
 • S absolventy středních škol jsou firmy spíše nespokojeny, s absolventy vysokých škol jsou firmy spokojeny;
 • Tradiční regionální firmy mají spolupráci navázanou spíše se středními školami, nově zasídlené společnosti spolupracují více s vysokými školami;
 • Firmy, které mají navázanou intenzivní spolupráci se školami, často neřeší personální problémy/nedostatek zaměstnanců.

Na základě zjištěných výsledků jsou pro zlepšení investiční atraktivity MSK navrhovány tyto kroky:

 • Zefektivnit povolovací procesy výstavby a naplňování další legislativy;
 • Rozvoj základních pilířů důležitých pro úspěšný rozvoj regionu;
 • Propagace regionu na nadregionální úrovni a zlepšování/zvyšovaní povědomí o MSK;
 • Zintenzivnění spolupráce škol s firmami;
 • Motivovat mladé lidi pro studium, práci a život v regionu;
 • Monitorovat, předvídat a flexibilně reagovat na aktuální/budoucí potřeby firem;
 • Zapojit firmy do života regionu;
 • Podporovat projekty výstavby bytů.

Celá analýza je k dispozici na webu MSID.