K návrhům nového využití dolů Lazy a ČSA proběhne odborná debata se zahraničními experty

6. června 2022

Letos v červnu proběhne opět expertní workshop s názvem POHOthon, který bude tentokrát zaměřen na odbornou diskuzi k transformaci areálů v oblasti dolů Lazy a ČSA. Cílem workshopu je propojit skupinu expertů ze souvisejících oborů a nalézt tak ideální řešení budoucího rozvoje důlních areálů. Výstupy z workshopu budou využity ke zpracování studie proveditelnosti, která v současné době vzniká ve spolupráci se společností Moravskoslezské Investice a Development, a. s. (MSID) a společnostmi Technoprojekt, a.s. a BeePartner a.s. Workshop bude rozdělen na dvě části. První z nich proběhne 9. a 10. června 2022, a druhý navazující 3. listopadu 2022.

„V současné chvíli zpracováváme studii proveditelnosti přípravy podnikatelských ploch v místě bývalých dolů Lazy a ČSA, které by měly Karvinsku v budoucnu ekonomicky výrazně pomoci. Technicky je taková přeměna zvládnutelná poměrně snadno, nás ale zajímá, jak takové plochy udělat dostatečně atraktivní pro investory a zároveň tuto atraktivitu propojit s aktuálními tématy jakou jsou udržitelná energetika, klimatická odolnost, bezemisní ekonomika a další. Podobně jsou na tom kolegové i jinde v Evropě a taková výměna zkušeností pro nás bude určitě inspirativní,“ uvedl enviromentální expert a člen představenstva společnosti MSID Petr Birklen.

Na odbornou debatu, která proběhne v rámci mezinárodního workshopu POHOthon dorazí zástupci organizací a municipalit z Polska, Maďarska a Slovinska, s cílem předat své zkušenosti s transformací průmyslových oblastí. Dále se odborné debaty zúčastní také zástupci vlastníků areálů, státní podnik DIAMO a Veolia Energie ČR, a také samotní zpracovatelé studie proveditelnosti. V rámci workshopu proběhne prezentace dosavadních výsledků přípravy projektů, prohlídka důlních areálů a společná diskuze nad možnostmi rozvoje lokalit.

Hlavním podkladem k diskuzi bude takzvaný Masterplan využití dolu, který si nechal v loňském roce vypracovat státní podnik DIAMO, jako vlastník areálů, ve spolupráci se společností Moravskoslezské Investice a Development (MSID).

“Naší prioritou je bezpečně a ekologicky zlikvidovat doly a provést nezbytné sanace a rekultivace, ale velmi nám záleží i na budoucnosti těchto areálů. Proto věnujeme velkou pozornost přípravám a spolupráci s regionálními partnery, aby tyto lokality mohly být smysluplně využity a přinesly další možnosti rozvoje celého Karvinska, které si po mnoha letech dobývání uhlí zaslouží nový život. Zkušenosti ze zahraničí jistě mohou ve společném úsilí pomoci,” doplnila tisková mluvčí státního podniku DIAMO Jana Dronská.

Na dalším setkání, které je plánované v listopadu tohoto roku budou účastníkům na veřejné debatě představeny výstupy ze studie proveditelnosti s cílem získat jejich zpětnou vazbu k výslednému návrhu.