Priority společnosti Moravskoslezské Investice a Development a.s. na rok 2020

20. ledna 2020

Rok 2020 se v MSID, Moravskoslezské Investice a Development, a.s., ponese v duchu 4 základních priorit, které lákají investory do Ostravy a jiných větších měst za účelem otevření technologických center nebo center sdílených služeb. To především z důvodu zasídlení firem, které vytvoří nová pracovní místa s přidanou hodnotou a pozvednou atraktivity celého regionu.

MSID se tento rok bude soustředit i na poskytnutí rozvojové pomoci pro obce do 15 000 obyvatel. Cílem je zatraktivnit dané území pro příchod nového investora nebo zlepšit podmínky pro život nových i stávajících obyvatel. Pro tyto účely jsme schopni pomoct s realizací zastavovacích studií, s přípravou studií proveditelnosti nebo se můžeme poradit i s tvorbou koncepce Smart City pro danou municipalitu.

Program POHO 2030, který je nosnou prioritou v oblasti rozvoje regionu, soustředí svou pozornost v roce 2020 na realizací tzv. soft projektů, např. tvorba Masterplanu, který by měl obsahovat energetickou, krajinářskou, urbanistickou, dopravní koncepci, koncepci cirkulární ekonomiky a seznam projektů v území. Kromě Masterplanu se MSID zaměří v programu POHO2030 na realizaci marketingové strategie, na vytvoření 3D modelu dané oblasti, tzv. „digital twin“, na analýzu infrastruktury, návrh konverze dolů 9. květen, Lazy, Barbora a Gabriela, případně na propojení veřejného/soukromého a akademického sektoru v tzv. Urban Living Lab-u.

Program počítá i se spolupodílením se na přípravě a realizaci tzv. hard projektů, kterých vývoj záleží na řade faktorů, které se turbulentně mění. Jedná se o propojení oblasti pomocí cyklostezek a energostezsky, vybudování návštěvnických center v uzlových bodech, zatraktivnění oblasti Karvinské moře pro volnočasové využití nebo zřízení Project Lab-u v Karviné.

Pro zlepšení dostupnosti a podpory aktivit kraje na odlehlejších místech regionu plánuje MSID v roce 2020 s vybudováním lokálních poboček na odlehlejších místech regionu, které by měli sloužit k lepšímu zacílení rozvojových aktivit kraje.