O nás

POHO 2030

Unikátní transformační program pro území
mezi Havířovem, Karvinou a Orlovou

Invest MORE

Reprezentujeme investiční prostředí
Moravskoslezského kraje

Bronwfieldy

Vraťme brownfieldům znovu život

Profil společnosti

Společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s. je akciovou společností, jejímž jediným vlastníkem je Moravskoslezský kraj. V roce 1993 byla, pod názvem Agentura pro regionální rozvoj, a.s., založena za účelem podpory rozvoje regionu. Svými činnostmi naplňuje roli servisní organizace Moravskoslezského kraje a zaměřuje své aktivity ve prospěch kraje, jeho obyvatel, ekonomických subjektů a institucí.

V souvislosti s novým názvem MS Investice a Development, který Agentura pro regionální rozvoj, a.s. získala v roce 2018, společnost změnila i hlavní zaměření svých činností a zařadila se do skupiny krajských specializovaných agentur, které pomáhají kraji plnit krajskou strategii Vize 2024 – Nová energie Moravskoslezského kraje v oblasti Podnikavější a zaměstnanější kraj.

Činnosti společnosti MS Investice a Development, a.s. jsou zaměřeny na tři prioritní oblasti. Tou první oblastí je podpora investičního prostředí Moravskoslezského kraje, druhá část činností směřuje na podporu podnikání a přípravu a realizaci rozvojových projektů v kraji. Společně s třetí částí marketingem, naplňuje MSID roli servisní organizace Moravskoslezského kraje ve prospěch jeho obyvatel, ekonomických subjektů a institucí.

V oblasti investičního prostředí se společnost zabývá především podporou stávajících investorů v MSK a příchodem investorů nových. Pro investory tak mimo jiné vede databázi lokalit ploch vhodných pro zasídlení, poskytuje poradenství či organizuje konference a semináře mezinárodního významu. V rámci podpory podnikání a rozvojových projektů zejména připravuje projekty a rozvojové strategie  týkající se udržitelného rozvoje Moravskoslezského kraje. Oblast marketingu se zaměřuje na propagaci našeho regionu, jako místa vhodného nejen pro podnikání, ale také pro život.

 

INVESTICE

Představujeme a nabízíme Moravskoslezský kraj jako příznivé místo pro investice a podnikání novým zahraničním i tuzemským investorům. Poskytujeme after care služby již fungujícím firmám.

V oblasti služeb pro stávající a potenciální investory:

 • Zpracováváme pro investory nabídky podnikatelských nemovitostí v Moravskoslezském kraji.
 • Připravíme na míru informace o regionálním podnikatelském prostředí včetně možných investičních pobídek.
 • Mapujeme  aktivity a potřeby firem na území kraje a vytváříme odborné studie.
 • Rozvíjíme podnikavost v kraji a poskytujeme podporu řemeslníkům.
 • Zpracováváme studie využitelnosti nebo zastavovací studie.
 • Vytváříme a spravujeme vlastní databáze (volné plochy, brownfields a kancelářské prostory).
 • Hledáme vhodné finanční nástroje pro investiční záměry (dotační tituly, úvěr JESSICA, atd.).
 • Účastníme se tematických veletrhů a umožňujeme propagaci regionálním podnikům.
 • Realizujeme odborné konference a semináře pro firemní sektor a municipality.
 • Poskytujeme odbornou asistenci municipalitám při zavádění konceptu Smart City.
 • Podílíme se na tvorbě krajských a národních strategických dokumentů.

V oblasti regenerace a znovuvyužití brownfields:

 • Zapojujeme se do projektů řešících problematiku brownfields (projekt Lumat financovaný z Operačního programu Interreg CENTRAL EUROPE a z rozpočtu Moravskoslezského kraje).
 • Pomáháme vlastníkům hledat řešení pro revitalizaci brownfieldů, včetně možností financování.
 • Nabízíme brownfieldy zájemcům o investování v kraji.
 • Organizujeme odborné exkurze na brownfieldech.
 • Mapujeme brownfieldy v Moravskoslezském kraji a vedeme jejich regionální databázi.
 • Spravujeme web brf-msk.cz k problematice brownfield a propagujeme brownfieldy na facebooku.

 

ROZVOJOVÉ PROJEKTY

V Moravskoslezském kraji realizujeme rozvojové projekty a strategie vedoucí k udržitelnému rozvoji a transformaci regionu. Udržitelný rozvoj stavíme na třech pilířích: člověku, přírodě a podnikání, je podpořen inovacemi za účelem transformace regionu.

 • Zpracovali jsme koncepci revitalizace pohornické krajiny Karvinska, ze které vznikl projekt POHO2030, na kterém v současnosti intenzivně pracujeme. 
 • Organizujeme a participujeme na expertních pracovních skupinách klíčových regionálních zástupců pro řešení dlouhodobých strategických a rozvojových záměrů kraje.
 • Připravujeme a realizujeme rozvojové strategie a rozvojové projekty pro kraj, města či obce.
 • Spolupracujeme na naplňování programu RE:START - Strategii hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.
 • Účastníme se jednání platformy Coal Regions in Transition při Evropské komisi, tedy Uhelné Platformy, která napomáhá transformaci uhelných regionů.
 • Administrovali jsme projekt Zaměstnanecká mobilita, jehož prostřednictvím mohou vybrané skupiny obyvatel získat ODIS kartu zdarma.

 

MARKETING

Vykonáváme aktivity, které směřují ke změně vnímání MS regionu jako místa vhodného pro život a podnikání.

 • Připravujeme každoroční konferenci Invest MORE přinášející novinky a best practices na zvolené téma.
 • Připravujeme kompletní výstavní expozice pro Moravskoslezské kraj a představujeme tak kraj na významných zahraničních investičních  veletrzích (MIPIM, EXPO REAL).
 • Organizujeme konferenci pro starosty měst a obcí v Moravskoslezském kraji.
 • Vydáváme merkantilní tiskoviny pro prezentaci regionu a pořádáme řadu dalších akcí na specifická témata.
 • Nabízíme pomoc firmám a veřejnému sektoru s organizací a přípravou konferencí, školení nebo workshopů.

 

LIFE COALA

LIFE COALA je regionální projekt, který reaguje na dopady související se změnou klimatu v Moravskoslezském kraji.  Jeho hlavním cílem je nastartovat proces adaptace a současně také odstraňovat překážky, které brání zvýšení klimatické odolnosti celého regionu.

Jedná se o teprve druhý integrovaný projekt v rámci České republiky, který uspěl v komunitárním programu LIFE, financovaného z rozpočtu EU, který podporuje právě projekty v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu v celé Evropské unii.

Projekt se zaměřuje nejen na podporu klimaticky odpovědných investic, ale také například na vytvoření souboru příkladů dobré praxe, které budou sloužit jako inspirace pro budoucí rozvoj. Dále budou v rámci projektu realizovaná nová a inovativní řešení adaptace v postindustriální a městské krajině, představující například zavedení koncepce modro-zelené infrastruktury či transformaci pohornické krajiny.

Plánované aktivity projektu:

 • Pomůže uvést adaptační strategii Moravskoslezkého kraje do reálného života.
 • V rámci zřízených poradenských center poskytne obcím kraje metodickou podporu v adaptačních procesech.
 • Rozšíří znalosti společnosti o adaptaci skrze zajímavé akce, semináře, eventy.
 • Nabídne poradenský servis v oblasti adaptačních opatření ve městě i na venkově.
 • Bude motivovat ukázkami realizovaných opatření a pilotních projektů v území.
 • Vytvoří první rozvojový plán území s důrazem na zvyšování klimatické odolnosti.

Více informací k LIFE COALA najdete na webových stránkách projektu.

Celý anglický název projektu zní IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation (česky Integrovaný projekt LIFE pro adaptaci pohornické krajiny), a právě jeho zkrácením vzniklo označení LIFE COALA.

Back to Top